خدمات اختصاصی

ما انواع خدمات ساخت و ساز و ساختمان را ارائه می دهیم و همیشه خوشحال می شویم که کارهای غیر استاندارد رااستاندارد سازی و اصلاح نمائیم.
ما همیشه به چالشهای گوناگون وارد میشویم  و آنها را به نتیجه می رسانیم.

ما بوچود آورنده طراحی و اجرای همزمان هستیم.

متخصصان با تجربه و با دیسیپلین ما تمام کوشش خود را درراستای برآورده کردن آرزوهای شما بکار خواهند گرفت.

شما با یکی از مشاوران ما جلسه ای خواهید داشت و در مورد کلیه جزئیات مربوط به پروژه آینده خود صحبت خواهید کرد.

مطالعه بیشتر

مشاوره ساخت
و ساز

شما با یکی از مشاوران ما جلسه ای خواهید داشت و در مورد کلیه جزئیات مربوط به پروژه آینده خود صحبت خواهید کرد.

مطالعه بیشتر

بازسازی خانه و مجیط های اداری و تجاری شما

شما با یکی از مشاوران ما جلسه ای خواهید داشت و در مورد کلیه جزئیات مربوط به پروژه آینده خود صحبت خواهید کرد.

مطالعه بیشتر

معماری و ساختمان

شما با یکی از مشاوران ما جلسه ای خواهید داشت و در مورد کلیه جزئیات مربوط به پروژه آینده خود صحبت خواهید کرد.

مطالعه بیشتر

طراحی داخلی

شما با یکی از مشاوران ما جلسه ای خواهید داشت و در مورد کلیه جزئیات مربوط به پروژه آینده خود صحبت خواهید کرد.

مطالعه بیشتر

مهندسی ساختمان

شما با یکی از مشاوران ما جلسه ای خواهید داشت و در مورد کلیه جزئیات مربوط به پروژه آینده خود صحبت خواهید کرد.

مطالعه بیشتر

طراحی کامل پیش
از ساخت

آزمون های ما

دیسیپلین ،نحوه برخورد و ادبیات مذاکره جزو الویتهای انتخاب پرسنل در شرکت پارس دژآریا است.

مدیریت نیروی انسانی
مدیر

دانش آکادمیک همراه با دانش اجرایی در عملکرد یک مهندس بسیار تاثیرگدار است.

مدیریت فنی
مدیر

مطالعه ،نظم،برخورد مناسب سازمانی و برون سازمانی از مهمترین المانهای انتخاب پرسنل اداری و دفتری است.

مدیریت اداری
مدیر

مشتری های ما

Capture
c
d
a
w

ما توانمند هستیم

ما ایده ها و دیدگاه ها را به پروژه های فاخر تبدیل کرده ایم.